Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Plan pracy specjalistów w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Osoba prowadząca

Kwalifikacje

Termin realizacji

1. mgr Marta Łożyńska logopeda Poniedziałek: 8.00 – 10.30

Czwartek: 8.00 – 10.30

Piątek: 10.30 – 14.3

2. mgr Ewa Lipska terapeuta w miesiącach: IX, XI, I, III, V

Poniedziałek:

 • grupa I 12.00 – 12.45 (0,45 min.)
 • grupa II 12.50 – 13.15 (0.25 min.)

Wtorek:

 • grupa II. 10.30 – 10.50 (0,20 min)
 • grupa III. 10.50 – 11.35 (0,45 min)

w miesiącach: X, XII, II, IV, VI
Poniedziałek:

 • grupa I 10.30 – 11.15 (0.45)
 • grupa II 11.15 – 11.30 (0.15)

Wtorek:

 • grupa III. 9.40 – 10.25 (0,45 min)
 • czwartek: grupa II. 10.30 – 11.00 (0.30 min)
3. mgr Urszula Wesół pedagog specjalny Wtorek: 13.30 – 14.30
4. mgr Sława Wesołowska psycholog Poniedziałek: 13.15 – 14.15

 

 

załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora 9/2018 z dn.1 października 2018r.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)

Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz.1578)

 

 1. Procedura została opracowana w celu:
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów.
 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Specjaliści: terapeuta, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem dyrektora. Może on wyznaczyć inną osobę, której powierzy to zadanie.

Rodzice/prawni opiekunowie –zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla rodziny oraz warunkami współpracy z rodziną – na początku roku szkolnego, mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola, wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć z dzieckiem, czyli realizację indywidualnego programu w zakresie wspomagania dziecka na terenie przedszkola, zapoznają się z indywidualnym programem terapeutyczno – edukacyjnym oraz z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem, udostępnionymi przez nauczyciela (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego), uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb.

 1. Zadania dyrektora przedszkola

Zadaniem dyrektora jest: 

 • po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów o konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym bezzwłoczne powiadomienie innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ustalenie form udzielania pomocy i okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w jakich ta pomoc będzie udzielana;
 • powiadomienie na piśmie rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • wyznaczenie koordynatora zespołu;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli umożliwienie odbywania specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół (lub nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające i korygujące rozwój), zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET);
 • z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowanie bieżącej pracy nauczycieli i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu udzielania danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.
 1. Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy, prowadząc zajęcia w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.

Jako członek zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien:

 • przeprowadzać obserwację/diagnozę przedszkolną (na początku roku szkolnego, do końca września – dokonać diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznawać potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania logopedyczne rozwoju mowy);
 • nawiązać współpracę z rodzicami, czyli zdiagnozować środowisko rodzinne;
 • informować rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku;
 • wnioskować do specjalisty o objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • ustalić terminy pracy specjalistów z dzieckiem oraz indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który dokumentuje w dzienniku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dokonać oceny postępów dziecka oraz ustalić wnioski do dalszej pracy z nim.
 1. Zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Jest on realizowany w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców;
 • opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem;
 • dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania;
 • w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program;
 • podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców;
 • dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą podczas rozmowy z rodzicami warto udostępnić, by wskazać postępy rozwojowe.
 1. Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy;
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy;
 • poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu;
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
  • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
  • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
 1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora;
 • nauczyciela;
 • specjalisty zatrudnionego w przedszkolu;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest:
  • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
  • w formie zajęć specjalistycznych;
  • w trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • w formie porad i konsultacji.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  (Jeżeli rodzic nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi złożyć pismo, że rezygnuje z takiej pomocy).
 1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (liczba uczestników do 5);
 • zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy –(liczba uczestników wynosi do 4);
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy – (liczba uczestników do 8);
 • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia;
 • bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych /korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, porad i konsultacjitrwa45 minut. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie w/w zajęć w czasie dłuższym lub krótszym, z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Godzina zajęć rewalidacyjnych dla wychowanków niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż60 min. zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

 1. Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel/specjalista kieruje wniosek o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dziecka do dyrektora przedszkola /zał.1/. Do rodziców/opiekunów prawnych kieruje informację /zał.2/. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej /zał.3/. Nauczyciel/specjalista udzielający wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej planuje pracę z dziećmi poprzez opracowanie Indywidualnego programu pracy lub Grupowego programu pracy /zał. 4a-b/. Wypełnia również wykaz dzieci objętych ppp /zał.5/. Po dokonaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w I i II półroczu wypełnia załącznik 6. Nauczyciel/specjalista zaprasza rodziców na spotkanie, aby dokonać analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej dziecka /zał.7/.

Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej program pracy oraz jego realizację na poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci prowadzą dodatkowy dziennik.

Do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wpisuje się:w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska dzieci, oddział do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców, numery ich telefonów, indywidualny lub grupowy program pracy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem oraz odnotowuje się obecność dzieci. liczbę Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Nauczyciele bieżącą pomoc psychologiczno–pedagogiczną uwzględniają w planach miesięcznych, a następnie dokumentują w dziennikach zajęć.

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanka są uprawnieni do uczestnictwa w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Rodzice otrzymują kopię programu oraz wielospecjalistycznych ocen.

 1. Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanka posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Informacja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców

– Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka

– Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

– Zawiadomienie rodziców o spotkaniu zespołu nauczycieli

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.