Procedury

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 W PILE

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055)

Definicja przedmiotu procedury:

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia

Cel główny: wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Pile znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszego przedszkola. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zapewniamy bezpieczeństwo, zgodnie z następującymi procedurami:

 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 2. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU
 3. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY, BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
 4. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA
 5. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA DZIECKO ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI
 6. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
 7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
 8. PROCEDURA – DOTYCZY ZABAW W PRZEDSZKOLU, W OGRODZIE, ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA
 9. PROCEDURA – DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
 10. PROCEDURA – DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA
 11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PRZEDSZKOLA
 12. PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLA BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW
 13. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących i formacji na ten temat.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00, lub w uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice /prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów w Wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka w danym roku szkolnym lub na podstawie jednorazowego poważnienia.
 9. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 10. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców /prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka. 11. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
 11. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY, BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka dyrektor i policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora.
 2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców /opiekunów prawnych i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
  1. podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
  2. zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA DZIECKO ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

 1. Nauczyciel:
  1. udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej,
  2. zapewnia opiekę pozostałym dzieciom poprzez pomoc innych nauczycieli lub woźną oddziałową,
  3. powiadamia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku,
  4. jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza,
  5. sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
  1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
  2. wzywa pogotowie ratunkowe,
  3. w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  4. sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik w przypadku wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, ma obowiązek:
  1. niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty,
  2. zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych,
  3. powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy,
  4. zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania,
  5. o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

 1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel- wychowawca, który prowadzi grupę dzieci, do której uczęszcza dziecko przewlekle chore.
 3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
  1. zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie przedszkola oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
  2. wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
  3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów,
  4. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów nauczyciel podaje lek dziecku i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga osoba, wyznaczona przez dyrektora nadzoruje w/w czynności: obydwie osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 5. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 7. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 8. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania.
 10. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w zeszycie indywidualnych kontaktów z rodzicami i zgłoszony bezpośrednio rodzicowi odbierającemu w danym dniu dziecko z przedszkola.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY ZABAW W PRZEDSZKOLU, W OGRODZIE, ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

 1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w przedszkolu:
  1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci,
  2. jeżeli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi przedszkola w celu usunięcia usterek,
  3. przed rozpoczęciem zajęć woźny/woźna powinni zadbać o wywietrzenie sali,
  4. niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez opieki w sali,
  5. stan techniczny urządzeń i sprzętu w sali gimnastycznej sprawdza się przed każdymi zajęciami,
  6. jeżeli dziecko ma potrzebę skorzystania z toalety udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela/woźnej,
  7. podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 2. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
  1. wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
  2. sprawdza czy furtki zamknięte są na zasuwki,
  3. przypomina dzieciom o obowiązujących zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych,
  4. przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,
  5. upoważnia pomoc nauczyciela/woźną do pójścia z dzieckiem do toalety znajdującej się w budynku przedszkola,
  6. zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali,
  7. podczas pobytu kilku grup przedszkolnych w ogrodzie w tym samym czasie, niedopuszczalne jest gromadzenie się nauczycielek i woźnych w jednym miejscu.
 3. W przypadku organizowania wycieczki autokarowej:

  1. Spośród nauczycieli zostaje wybrany kierownik wycieczki, którego obowiązkiem jest:
   • zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/
   • sporządzić program i kartę  wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 3 dni przed planowaną wycieczką,
   • zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
   • powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
   • dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
   • zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kolorowe chustki lub kamizelki odblaskowe,
   • czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,
   • w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,
   • bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
   • nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
  2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także wychowawcy grup, których obowiązkiem jest:
   • znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
   • systematycznie sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
   • dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
   • przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
   • zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
   • przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
   • zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
 4. W przypadku wyjścia na spacer, spektakl, wycieczkę pieszą:
  • nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w Rejestrze wyjść,
  • zaopatruje wszystkie dzieci w kamizelki odblaskowe,
  • zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
  • idzie zawsze od strony ulicy,
  • dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
  • systematycznie sprawdza stan liczebny grupy,zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
  1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w przedszkolu stosowne instrukcje i szkolenia,
  2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego,
  4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Publicznego Przedszkola Nr 5 w Pile.
 1. PROCEDURA DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu funkcjonuje całodobowo monitoring.
 2. Przy drzwiach wejściowych zarówno rano, jak i po południu czuwa wyznaczona osoba.
 3. Każdy pracownik z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:
  • podanie celu wizyty, nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba, prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby, po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,
  • w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PRZEDSZKOLA

 1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren przedszkola, podejmuje każdy kto zauważy na terenie placówki napastnika lub posiada informacje o jego obecności:
  • sygnał alarmowy w takiej sytuacji ma postać jednego długiego trwającego 10 i więcej sekund dzwonka, który odróżnia się od sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym,
  • komunikat ostrzegawczy(słowny) – ,,Uwaga napastnik”- powtórzone trzy razy.
 2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia/napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków pod opieką. W przypadku zarządzenia ewakuacji:
  • zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,
  • korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,
  • po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. Podczas ewakuacji:
  • zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,
  • udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo,
  • ostrzegaj o niebezpieczeństwie,
  • w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci do innego wcześniej ustalonego obiektu.
 3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:
  • zamknij drzwi,
  • zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
  • wyłącz wszystkie światła,
  • wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
  • połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,
  • nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same,
  • zachowaj ciszę. Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym. Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki BŁAGAJ O LITOŚĆ.
 4. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika (w przypadku ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to możliwe ze względu bezpieczeństwa).
  Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać (jeżeli to możliwe):
  • miejsce zdarzenia,
  • imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu,
  • rodzaj zdarzenia,
  • informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,
  • liczbę napastników, opis wyglądu napastników,
  • ilość i rodzaj broni,
  • liczbę ofiar i gdzie je widziano. Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: udzielenia dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
   Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997.
   Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje tj.:
  • ile osób opuściło budynek,
  • ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,
  • pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,
  • gdzie ostatnio był widziany agresor,
  • czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.
   Podczas działań służb ratowniczych:
  • zachowaj spokój,
  • stosuj się do wszystkich poleceń służb,
  • nie trzymaj nic w rękach,
  • nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,
  • unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp. poddaj się kontroli bezpieczeństwa
 5. Ogólne zasady postępowania gdy zauważono napastnika:
  • ostrzeż innych wcześniej ustalonym sygnałem,
  • nie lekceważ ostrzeżenia,
  • uciekaj, jeśli masz możliwość,
  • zamknij i zabarykaduj drzwi, zejdź ze światła drzwi, jeżeli nie masz możliwości ucieczki,
  • schroń się w bezpiecznym miejscu,
  • zadzwoń pod numer alarmowy, zawiadom policję,
  • chowaj się w ostateczności WALCZ lub BŁAGAJ O LITOŚĆ,
  • wykonuj polecenia służb,
  • trzymaj ręce w sposób widoczny,
  • biegnij do bezpiecznych stref.
 1. PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLA BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

 1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.
 2. Powiadamia dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie przedszkola ogłasza ewakuację przedszkola. Ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez sygnał dźwiękowy i podanie komunikatu ,,Uwaga! Uwaga! Alarm! Opuścić pomieszczenia!,,
 4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
  Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.