Regulamin rady rodziców

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 W PILE

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Statutu Publicznego Przedszkola Nr 5 w Pile.

 

ROZDZIAŁ II Zakres i przedmiot działania

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem wewnętrznym działającym w przedszkolu.
 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Pile.
 3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości jego pracy.
 4. Rada rodziców współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek przedszkola. 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają wychowankowie w trakcie realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

ROZDZIAŁ III Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. nadzorowanie przebiegu głosowania.
 7. Zadania komisji skrutacyjnej: a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, b. przygotowanie kart do głosowania, c. przeprowadzenie głosowania, d. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania.
 8. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
 9. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 10. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 11. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 12. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego wychowanka.
 13. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 14. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 15. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 16. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 17. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
 3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.
 6. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
 7. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 4.
 8. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza rada oddziałowa.
 9. Zadania rady oddziałowej podczas wyborów do Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 10. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 11. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego wychowanka.
 12. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 13. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.
 14. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 16. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół.

 

ROZDZIAŁ IV Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 6

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do końca września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania reprezentanta Rady Rodziców.
 3. Do Rady Rodziców przechodzi jeden reprezentant każdej rady oddziałowej.
 4. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków reprezentanta do kontaktów dyrektorem i Radą Pedagogiczną przedszkola, osobę do prowadzenia spraw finansowych oraz osobę do protokołowania zebrań.
 5. Wybory przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 6. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 7. Reprezentant Rady Rodziców odpowiedzialny jest za ustalenie planu działania Rady, zwoływanie zebrań stosownie do potrzeb lub na wniosek pozostałych członków Rady Rodziców, rad oddziałowych oraz dyrektora.
 8. Reprezentant przygotowuje porządek spotkania i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.
 9. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.
 10. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 11. Rada Rodziców może zapraszać do udziału w swoich zebraniach dyrektora przedszkola, członków rad oddziałowych lub inne osoby, jeśli uzna, ze zachodzi taka potrzeba.
 12. Każde spotkanie Rady Rodziców jest protokołowane w formie elektronicznej i na wydruku papierowym przez osobę wybraną przez Radę.
 13. Dokumentacja z działalności Rady Rodziców przechowywana jest w przedszkolu w sposób ustalony pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem przedszkola.
 14. Miejscem spotkań Rady Rodziców jest budynek przedszkola.

§ 7

Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego roku.

 

ROZDZIAŁ V Cele i kompetencje Rady Rodziców

§ 8

 1. Cele działalności Rady to w szczególności:

a) aktywizowanie i angażowanie rodziców na rzecz przedszkola;
b) podejmowanie działań na rzecz doskonalenia działalności przedszkola;
c) wspomaganie przedszkola na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie Regulaminu swojej działalności;
b) uchwalanie planu działania i planu finansowego Rady Rodziców;
c) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Przedszkola.

 

 1. Do kompetencji opiniodawczych należą:

a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
c) opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
d) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;
e) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

 1. Do innych uprawnień Rady Rodziców należą:

a) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
b) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
c) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 9

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Wysokość minimalną składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu i podaje do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice wpłacają składkę w trybie ustalonym przez Radę Rodziców.
 5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 6. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków, na którego podstawie odbywa się wydatkowanie zgromadzonych środków.

§ 10

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, audycji muzycznych, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mityngów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
 2. Za dysponowanie środkami finansowymi odpowiedzialna jest Rada Rodziców, która podejmuje decyzje o przeznaczaniu środków finansowych i sposobie kontroli wydatkowania funduszy.
 3. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
 4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy  w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 5. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§ 11

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numer konta.

§ 12

 1. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców. 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 13

Regulamin Rady Rodziców został uchwalony przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 5 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.